Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra radonmätning på arbetsplatser. Sedan den 1 juni 2018 har Sverige en ny strålskyddslag som kräver att arbetsgivare anmäler radonhalter över referensnivån på 200 Bq/m³ i årsmedelvärde till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är radonexponering ansvarig för cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att minska radonexponeringen. Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket har utarbetat en nationell handlingsplan för att hantera riskerna med radonexponering. Arbetsgivare ska följa reglerna för att fastställa, begränsa och dokumentera exponeringen när radonhalterna inte kan sänkas under referensnivån på 200 Bq/m³. Det finns undersökningar som visar att cirka 20 procent av alla arbetsplatser har förhöjda radonhalter. Därför är det mycket viktigt att genomföra radonmätningar på arbetsplatser.

Som en del av den lagstadgade arbetsmiljöansvaret ska arbetsgivare:

  • Ha kunskap om radonhalten på arbetsplatsen.
  • Vidta åtgärder för att minska radonexponeringen där radonhalterna överstiger 200 Bq/m³ i årsmedelvärde.

Radonmätning på arbetsplatser är alltid arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön på alla arbetsplatser i Sverige. Arbetsmiljöverket tillämpar tre olika gränsvärden för radonexponering beroende på om arbetstagare exponeras i:

  • Lokaler ovanför marknivå.
  • Färdigställda och inredda bergrum under marknivå.
  • Andra arbetsområden under marknivå, som gruvor.

Mätperioden för radonmätning börjar den 1 oktober och pågår till den 30 april. Genom att följa metodbeskrivningen för radon på arbetsplatser och mäta under minst två månader under denna period får man ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en riktvärde på 200 Bq/m³ i sina allmänna råd om radon inomhus. Detta gäller för bostäder, lokaler där allmänheten har tillträde samt arbetsplatser.

Relaterad informtion
Was ist Radon
Radonmessung

Similar Posts